top of page

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

การล่วงละเมิดทางเพศ

มาตรา 278

มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    

มาตรา 279

มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าว ผู้กระทำได้กระทำโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ผู้กระทำนั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 279 วรรคสาม

young-child-suffering-abuse-by-parent-with-belt.jpg

มาตรา 280

มาตรา 280 ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา 278 หรือ มาตรา 279 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ

(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา 280/1 ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 278 หรือมาตรา 279 ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม

judge-gavel-with-justice-lawyers-having-team-meeting-law-firm-background.jpg

ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556

มาตรา 26

มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอม หรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้

  1. กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

  2. จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

  3. บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด

  4. โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

  5. บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทำผิด หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

  6. ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก

  7. บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก

  8. ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า

  9. บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด

  10. จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุรา หรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น

ทั้งนี้ การกระทำผิดทางเพศต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวยังสามารถเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ด้วย อาทิ การผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ทั้งด้วยวิธีการล่อลวงหรือหลอกลวงเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ล่อลวงให้มีการเปิดเผยร่างกาย โดยให้ของขวัญ ยาเสพติด หรือหลอกว่าจะนำเด็กเข้าสู่วงการบันเทิง เมื่อได้ภาพเด็กแล้วจึงนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในลักษณะการซื้อขาย ก็เข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์กับเด็กในลักษณะการซื้อขายแลกเปลี่ยนสื่อลามก หรืออาจเป็นการนำเด็กมาให้บริการกิจกรรมทางเพศรูปแบบอื่น เช่น บริการลูกค้าแล้วมีประโยชน์ทางเพศแอบแฝง หรือมาถ่ายทำสื่อลามกเพื่อเผยแพร่หรือจำหน่าย รวมไปถึงการส่งเสียเลี้ยงดูโดยแลกเปลี่ยนกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศก็เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ ถึงแม้ว่าเด็กจะยินยอมก็ตาม รวมถึงการเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็กออนไลน์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กในรูปแบบอื่น อาทิ การนำเด็กมาแสดงออกในทางเพศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าด้วยการบังคับ หลอกลวง หรือด้วยความสมัครใจของบุคคลที่ถูกกระทำ โดยมีสิ่งตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด ทรัพย์สิน สิ่งของ การบริการ (เช่น การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ หรือการให้ความคุ้มครอง ฯลฯ) และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การนำพาบุคคลไปให้บุคคลที่สามจับต้องของสงวนเพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือการนำบุคคลมาแต่งกายและให้แสดงออกในลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจารในสถานบริการ เป็นต้น

bottom of page