top of page

ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา

ล่วงละเมิดทางเพศ

ค้ามนุษย์

ทำร้ายร่างกาย

สื่อออนไลน์

การกระทำผิดทางเพศต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวยังสามารถเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ด้วย อาทิ การผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ทั้งด้วยวิธีการล่อลวงหรือหลอกลวงเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ล่อลวงให้มีการเปิดเผยร่างกาย โดยให้ของขวัญ ยาเสพติด หรือหลอกว่าจะนำเด็กเข้าสู่วงการบันเทิง เมื่อได้ภาพเด็กแล้วจึงนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในลักษณะการซื้อขาย ก็เข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์กับเด็กในลักษณะการซื้อขายแลกเปลี่ยนสื่อลามก หรืออาจเป็นการนำเด็กมาให้บริการกิจกรรมทางเพศรูปแบบอื่น เช่น บริการลูกค้าแล้วมีประโยชน์ทางเพศแอบแฝง หรือมาถ่ายทำสื่อลามกเพื่อเผยแพร่หรือจำหน่าย รวมไปถึงการส่งเสียเลี้ยงดูโดยแลกเปลี่ยนกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศก็เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ ถึงแม้ว่าเด็กจะยินยอมก็ตาม รวมถึงการเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็กออนไลน์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กในรูปแบบอื่น อาทิ การนำเด็กมาแสดงออกในทางเพศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าด้วยการบังคับ หลอกลวง หรือด้วยความสมัครใจของบุคคลที่ถูกกระทำ โดยมีสิ่งตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด ทรัพย์สิน สิ่งของ การบริการ (เช่น การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ หรือการให้ความคุ้มครอง ฯลฯ) และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การนำพาบุคคลไปให้บุคคลที่สามจับต้องของสงวนเพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือการนำบุคคลมาแต่งกายและให้แสดงออกในลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจารในสถานบริการ เป็นต้น

bottom of page