top of page

ศูนย์ขอความช่วยเหลือ ให้เราได้ช่วยเหลือน้องๆ

young-girl-state-despair-hiding-her-face-with-her-hands.jpg

เหตุด่วน

TICAC ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ปราบปรามการค้ามนุษย์

1599

ใช้สำหรับแจ้ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

191

ศูนย์บริการ

แพทย์ฉุกเฉิน

1669

หน่วยงานภาครัฐ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ

0-2282-2690

0-2282-5296

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

0-2205-2595 ต่อ 9

กองแรงงานหญิงและเด็ก

​0-2246-8006

สภาสตรีแห่งชาติ

0-2281-0081

0-2281-0060

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

0-2281-3199

0-2281-3231

โทร

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

02-538-6227

โทร

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

02-412-1196

02-412-0739

โทร

มูลนิธิเพื่อนหญิง

02-513-1001

02-513-2780

โทร

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉิน

02-929-2222

โทร

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

02-277-8811

02-277-7699

โทร

มูลนิธิผู้หญิง

0-2433-5149

0-2435-1246

โทร

มูลนิธิศุภนิมิต คุ้มครองเด็กจากการล่วงละเมิด

02-022-9200

ต่อ 528

โทร

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

02-513-2889

โทร

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

02-412-0738

02-412-9834

โทร

สมาคมบัณฑิต

สตรีทางกฎหมาย

0-2241-0737

โทร

บ้านพักเด็กและครอบครัว

(ภายในบ้านราชวิถี)

0-2354-7580

0-2345-7582

โทร

เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ

0-2218-8166-7

โทร

สายเด็ก

1387

มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

02-538-6227

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

02-412-1196

02-412-0739

มูลนิธิเพื่อนหญิง

02-513-1001

02-513-2780

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

บ้านพักฉุกเฉิน

02-929-2222

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

02-277-8811

02-277-7699

มูลนิธิผู้หญิง

0-2433-5149

0-2435-1246

มูลนิธิศุภนิมิต

คุ้มครองเด็กจากการล่วงละเมิด

02-022-9200 ต่อ 528

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

02-513-2889

ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยา

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย

0-2241-0737

บ้านพักเด็กและครอบครัว

(ภายในบ้านราชวิถี)

0-2354-7580

0-2345-7582

เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ

0-2218-8166-7

สายเด็ก

1387

bottom of page