การสร้างความรับรู้

โครงการ สร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชน

ใน พ.ศ. 2556 เมื่อได้มีการรณรงค์ผลักดันการออกกฎหมายอาญาว่าด้วยสื่อลามกอนาจารเด็ก ประเทศไทยและสวีเดนได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก  หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในการรณรงค์ให้มีการสร้างความรับรู้ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ของประเทศไทย ให้แก่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โครงการรณรงค์ในครั้งนี้ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนี้ในรายการโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสาร สปอตรณรงค์ และเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ SafeguardKids.org ผลิตโดยมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 27/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ ได้มีการเผยแพร่เว็บไซต์นี้เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังที่จะปฏิญาณเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และมุ่งให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการแพร่หลายของอาชญากรรมประเภทนี้

มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กขอแสดงความขอบคุณต่อกระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Taskforce Argos และ UNODC เป็นอย่างสูง สำหรับความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ อีกทั้ง มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ขอขอบคุณ Intellecta Corporate Sweden ประเทศสวีเดนสำหรับบริการออกแบบและพัฒนเว็บไซต์ที่น่าชื่นชมยิ่ง และขอขอบคุณ UNREEL Sweden สำหรับการผลิต สปอตรณรงค์ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์นี้